Hotel October Inn

Pokhara, Kaski061-451992
icon
 Pokhara, Kaski, Nepal