Hotel Royal Kathmandu

Mitranagar, Kathmandu01-4983506,985-1039125
icon
 Mitranagar, Kathmandu, Nepal