Bismillah Halal Restaurant

Jyatha, Kathmandu974-1731573
Food Menu gallery image 5863
Food Menu gallery image 5866
Food Menu gallery image 5869
Food Menu gallery image 5872
Food Menu gallery image 5875
Food Menu gallery image 5878
Food Menu gallery image 5881
Food Menu gallery image 5884
Food Menu gallery image 5887
Food Menu gallery image 5890
Food Menu gallery image 5893