Food Shala

Kalikasthan-29, Kathmandu 9865367300
Food Shala gallery image 10378
Food Shala gallery image 10381
Food Shala gallery image 10384
Food Shala gallery image 10387