The Ship Restaurant Bar & Lounge

Thamel, Kathmandu01-4412561
icon
 Thamel, Kathmandu, Nepal